Aangesloten bij

 

Contactgegevens

Tel: 0548 - 614036 Lage Esweg 18 | 7441 AX Nijverdal BTW nr. NL8081.89.578.B.01

VAN HOOGMOED Taxatie- & adviesbureau o/z is gespecialiseerd in taxaties en procedures betreffende:

 • Onteigeningsvergoedingen (minnelijk en gerechtelijk)
 • (Plan)schadevergoedingen
 • Nadeelcompensaties
 • Bijzondere taxaties, waaronder erfpacht en gedoogplichten

Expertises

VAN HOOGMOED is gespecialiseerd in advisering en taxaties betreffende – onder meer – de volgende zaken:

 • Onteigeningsvergoedingen

  Begeleiding bij (voorkoming van) onteigening. VAN HOOGMOED taxeert en doet de (juridische) advisering voor particulieren en bedrijven, waaronder agrarische bedrijven,  die voor overheidsplannen moeten wijken of bij wie een deel van hun onroerend goed wordt onteigend. Het kan gaan om eigenaren en om gebruikers, zoals huurders en pachters.

  Tevens is VAN HOOGMOED gespecialiseerd in het opstellen van taxatierapporten naar de regels van het onteigeningsrecht in opdracht van advocaten en accountants, dan wel als second opinion.

 • (Plan)schadevergoedingen

  Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt aan belanghebbenden – onder voorwaarden – een vergoeding toegekend voor door hen geleden schade als gevolg van de inwerkingtreding van een planologisch besluit (bijvoorbeeld een bestemmingsplan). VAN HOOGMOED begeleidt particulieren bij hun aanvraag om tegemoetkoming in planschade.

 • Nadeelcompensaties

  Naast de wettelijk vastgelegde vormen van schadevergoedingen kan onder omstandigheden sprake zijn van schade die voor vergoeding in aanmerking komt op grond van nadeelcompensatie. Het betreft hier bijvoorbeeld inkomensschade als gevolg van de inwerkingtreding van een verkeersbesluit. VAN HOOGMOED taxeert de geleden schade volgens de regels uit de rechtspraak en begeleidt eigenaren bij het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie.

 • Bijzondere taxaties

  Ook met betrekking tot taxaties met een bijzonder karakter heeft VAN HOOGMOED een ruime ervaring. Hierbij valt onder meer te denken aan taxaties op grond van pacht of erfpacht of taxaties van bijzondere objecten.

  De realisering van projecten Natura 2000 en de aanleg van (hoogspannings)leidingen  maken taxaties en onderhandelingen noodzakelijk voor waardevermindering, inkomensschade en bijkomende schaden.

René van Hoogmoed

René van Hoogmoed (1953) heeft de HEAO gevolgd in Enschede en daarna rechten gestudeerd in Utrecht (afstudeerrichting staats- en administratief recht). Hij heeft het vak van zijn vader geleerd, die op 1 september 1958 als (eerste) zelfstandig opererende onteigeningsdeskundige in Overijssel is begonnen.

Mail: r.vanhoogmoed@taxatie-vanhoogmoed.nl

Sjoerd van Hoogmoed

Sjoerd van Hoogmoed (1985) heeft rechten gestudeerd in Nijmegen. Hij is afgestudeerd in het bestuursrecht, met een nadruk op het ruimtelijke ordeningsrecht. Na zijn studie heeft hij als advocaat gewerkt in Nijmegen. Vanaf eind 2011 werkt hij samen met zijn vader bij Van Hoogmoed Taxatie- en adviesbureau.

Mail: sg.vanhoogmoed@taxatie-vanhoogmoed.nl

De week van een taxateur

Inschakelen geohydroloog als sub-deskundige, voor aan rechtbank uit te brengen advies

Cases

VAN HOOGMOED staat particulieren bij in het kader van onteigeningen, zakelijk recht-vestigingen en andere onroerend goed-aangelegenheden.

 • Opstalrecht om kabels te mogen leggen

  210928 pleidooi onteigening opstalrecht bij rechtbank Rotterdam

 • Gebiedsvisie nieuw bedrijventerrein – particulier initiatief

  210917 in gebied met veel particuliere bewoning wenst gemeenteraad dat een bedrijventerrein ontstaat, maar laat dat volledig over aan particulier initiatief. Dit leidt tot veel onrust bij de bewoners.

 • 210824 contractsgevolg contra onteigeningsgevolg

 • complex art. 40 d OW

  Groot plangebied van vóór 2018 (Grex), waarvan nu laatste deel onteigend wordt; met uit exploitatieplan voortvloeiende exploitatiebijdrage. 210820.

 • Rechtbank Rotterdam vonnissen 04-08/21

  Premie uit handen breken – opslag op werkelijke waarde

 • Gewekte verwachtingen

  210729 buren maken bezwaar tegen bestemmingsplanwijziging belendend perceel in horeca. In die fase heeft gemeente, zo stellen die buren, gecommuniceerd dat schade vergoed wordt via planschadeprocedure.
  Die bestemmingsplanwijziging wordt onherroepelijk. Maar nu worden die buren, voor hen onverwacht, geconfronteerd met voorafgaande betaling € 500,– voor het in behandeling nemen van planschadeclaim en het feit dat schade die valt onder Normaal maatschappelijk Risico niet vergoed wordt.
 • Pleidooi rechtbank Haarlem

  210706: reikwijdte peildatum in onteigening en formele voorwaarden schadebeperkend aanbod